geri

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası Yayınlanma Tarihi . Kategorisi .

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası

23 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası Özet Tablosu:

 

MaddeKesinti ve Katkı Kalemleri Oranlar: Tahsil ve Ödeme Şekli:
7(1)(B)Bu fıkra uyarınca maaşından ve ücretinden kesinti yapılmasını talep eden kişiler, kesinti miktarını ve kesinti yapılmasını istedikleri dönemi belirtmek suretiyle bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazılı başvuruyu alan iş yerleri ise en geç bir hafta içerisinde ilgili talepleri gelir ve vergi dairesine iletirler.
 
 Madde uyarınca yapılacak kesintiler, gelirin elde edildiği ayı izleyen ayın en geç 15'ine kadar tahsil edilir.
7(4)Gelir Vergisi Yasası uyarınca kazançları yıllık beyanname esasında saptanan yükümlülerin, 2022 yılında yılında beyanname usulünde beyan edilmiş oldukları safi kazanç üzerinden % 1, 2022 yılı ve önceki dönemlere ait olan ve bu Yasanın  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gelir ve Vergi Dairesi tarafından ikmalen ve/veya resen kesinleştirilen 2022 yılı ve önceki dönemlere ait toplam yıllık vergi matrahı üzerinden %2 oranında katkı alınır.1% / 2%Temmuz 2023 ile Kasım 2023 sonunda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. Resen ve/veya ikmalen vergiler kesinleştikleri gün tahsil edilir.
7(5)Kurumlar Vergisi Yasası uyarınca kazançları yıllık beyanname esasında saptanan yükümlülerin, 2022 yılında yılında beyanname usulünde beyan edilmiş oldukları safi kazanç üzerinden % 1, 2022 yılı ve önceki dönemlere ait olan ve bu Yasanın  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gelir ve Vergi Dairesi tarafından ikmalen ve/veya resen kesinleştirilen 2022 yılı ve önceki dönemlere ait toplam yıllık vergi matrahı üzerinden %2 oranında katkı alınır.1% / 2%Mayıs 2023 ile Ekim 2023 sonunda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. Resen ve/veya ikmalen vergiler kesinleştikleri gün tahsil edilir.
7(5)

Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası uyarınca ;

Vergiye Bağlı olan bankalar için toplam yıllık matrah üzerinden katkı alınır;

 

1%Mayıs 2023 ile Ekim 2023 sonunda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası uyarınca;

Vergiye Bağlı olan şirketler için toplam yıllık matrah üzerinden katkı alınır;

1%Mayıs 2023 sonunda ödenir.
7(6)Her türlü taşınmaz mallardan (kiraya verilenler dahil) kiralama ve kullanma bedeli karşılığı avans olarak alınanlar dahil, kiralanan matrah üzerinden katkı alınır; Kazancın elde edildiği tarihi izleyen ayın en geç 15'inci gününe kadar veya beyanname sunulması sırasında ödenir. 
Döviz ile kiralananlardan;1.5%
TL ile kiralananlardan;1.5%
7(7)(A)

Gelir Vergisi Yasasının  31 (1)(i) maddesi uyarınca taşınmaz mal alımı ve  satımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler dışındaki yükümlüler tarafından her türlü taşınmaz malın  elden çıkarılmasına ilişkin işlemlerden ek stopaj katkısı alınır; 

 

 Tapu işlemleri sırasında hesaplanan rayiç bedel üzerinden , beyanname sunulması anında satışı yapan gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili makama ödenir.
KKTC yurttaşı ise;1%
Diğer ülke vatandaşı ise;2%
7(7)(B)Gelir Vergisi Yasasının 31 (1)(j) maddesi uyarınca taşınmaz mal alımı ve  satımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişi statüsündeki yükümlüler tarafından her türlü taşınmaz malın  elden çıkarılmasına ilişkin işlemlerden ek stopaj katkısı alınır; 2%Tapu işlemleri sırasında hesaplanan rayiç bedel üzerinden , beyanname sunulması anında satışı yapan gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili makama ödenir.
7(11)Şirketler Yasası uyarınca kurulacak şirket ve ortaklık tescillerinden katkı alınır;5,000.TL Tescil işlerinin yapıldığı tarihte Şirketler Mukayyitliği ve Resmi Kâbız Memurluğuna ödenir.
7(11)Şirketler Yasası uyarınca unvan ve patent tescilleri ile sermaye artışlardan katkı alınır;2,000.TL Tescil işlerinin yapıldığı tarihte Şirketler Mukayyitliği ve Resmi Kâbız Memurluğuna ödenir.
7(12)Yabancı sanatçıların KKTC'de düzenleyecekleri her türlü faaliyetlerinden elde edilecek Brüt gelir üzerinden katkı alınır;10%Gösteri tarihini izleyen ayın en geç 15'inci gününe kadar ödenir. 
7(14)Taşınır mal sermaye iratları gerçek/tüzel kişilere nakden veya hesaben ödendiği anda ödemeyi yapanlardan katkı alınır; Ancak bu katkı, taşınır mal sermaye miktarının 100.000 TL ve altı ve/veya karşılığı döviz olması halinde alınmaz.

 

 

 

Ödemeyi yapanlar tarafından elde edildiği  tarihi izleyen ayın en geç 15'inci gününe kadar  ödenir.
Döviz olması halinde; 2%
Türk lirası olması halinde;1%
7(15)Özel İletişim Vergisi Yasası tahtında katkı alınır;1%Tahsilatın yapıldığı ayın 20'sine kadar ödenir.
7(16)Şans Oyunlar Hizmetleri Vergisi Yasası kapsamında, şans oyunu salonu izni/ruhsatı alan gerçek ve tüzel kişilerin ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında  müşterek bahis oynatan işletmelerin , devletten herhangi bir şans oyunu faaliyetinde bulunmak için işletme imtiyaz izni alanlardan ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ödenen vergi miktarları üzerinden katkı alınır; 5%Yasal mevzuat gereği işletme ve imtiyaz izni alanlar tarafından yapılacak katkı ilgili vergilendirme dönemini izleyen ayın 20'sine kadar ödenir. 
7(17)Şans Oyunları Yasasının (10) maddesinin (2) fıkrasında belirtilen ve her yıl ödenecek olan yıllık Şans Oyunu Salonu Ruhsatı ve/veya Şans Oyunu İşletmecilik Ruhsatı harcına katkı alınır; 2%Yasal mevzuatta belirtilen ödeme tarihlerinde ilgili makamlara ödenir. 
7(17)Şans Oyunları Yasasının (10) maddesinin (3) fıkrasının (a)(b)(c) bentlerinde belirlenmiş olan fazladan her bir şans oyunu masası ve makinesi üzerinden ödenen harç miktarı için katkı alınır; 5%Yasal mevzuatta belirtilen ödeme tarihlerinde ilgili makamlara ödenir. 
7(21)Sigorta Hizmetleri ( Düzenleme ve Denetim ) Yasası uyarınca kara sınır kapılarında geçişlerde düzenlenen her bir poliçe için üç aylık 10 EURO, altı aylık ve on iki aylık 20 EURO poliçe bazında katkı alınır;  Yasal mevzuatta belirtilen ödeme tarihlerinde ilgili makamlara ödenir. 
 
Not 1:Bu Yasa Gücünde Kararname uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödenen katkı miktarı, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi amaçları açısından safi kazancın saptanmasında gider olarak indirilmez.
Not 2: Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen kesinti ve/veya katkı miktarları, bu miktarları ödemekle yükümlü olanlardan, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.